Menu
Your Cart

Geografia INAK, LEPŠIE, PÚTAVO | 20.06.2022

Ako rozvíjať geografické myslenie žiakov a zmeniť vyučovanie geografie v základných školách?


Lektori:

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Mária Nogová, PhD.

autorka súboru učebníc, pracovných zošitov a metodických materiálov z geografie 8 a 9 pre ZŠ a GOŠ

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odboroch matematika a geografia, ktoré si rozšírila o pedagogiku, psychológiu a didaktiku geografie. Pôsobila v riadení Národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, v kontinuálnom vzdelávaní MPC v Bratislave tvorila a lektorovala akreditované programy zamerané na geografiu, bola pri príprave a realizácii kurikulárnych dokumentov ŠPÚ v Bratislave. Je autorkou i spoluautorkou učebníc a viacerých publikácií so zameraním na odborné a profesijné zručnosti pedagógov. V súčasnosti je lektorkou v oblasti vzdelávania pedagógov, vedúcich pedagogických zamestnancov pre štátne inštitúcie, vysoké školy i neziskové organizácie a svoje odborné zručnosti a skúsenosti implementuje do tvorby učebníc geografie pre ZŠ.
RNDr. Peter Tremboš, PhD.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

autor súboru učebníc, pracovných zošitov a metodických materiálov z geografie 8 a 9 pre ZŠ a GOŠ

Absolvent odboru geografia a kartografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Slovenskej akadémii vied (SAV). Riešil problematiku spracovania a využitia geografických informácií v praxi, ich využitia v územnom plánovaní, riadení regionálneho a miestneho rozvoja i pri hodnotení vplyvov socioekonomických aktivít na životné prostredie. Ako vysokoškolský učiteľ na Prírodovedeckej Fakulte UK sa viac ako 20 rokov podieľal aj na príprave budúcich učiteľov geografie. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 90 vedeckých a odborných prác publikovaných doma i v zahraničí, z toho aj niekoľkých vysokoškolských učebníc. Ostatné roky sa zaoberá prípravou učebníc geografie pre základné školy.