Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru MÄSIAR

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru MÄSIAR.

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru MÄSIAR
TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru MÄSIAR

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru MÄSIAR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8900-357-4

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16988:5-A2201

Učebnica pre prvý ročník sa zameriava na teoretické základy, niektoré princípy výroby a technologické postupy používané v mäsovom priemysle. Učebnica oboznamuje so základnou surovinou, jej vlastnosťami a zložením, prípravou a nákupom jatočných zvierat a organizáciou mäsového priemyslu. Učebnica svojím grafickým spracovaním a vďaka bohatému obrazovému materiálu pomáha pri rýchlejšom osvojení si učiva.


Učebnice TECHNOLÓGIA pre učebný odbor MÄSIAR sú pomôckou pre žiakov pri získavaní odborných vedomostí a poznatkov.

Zameriavajú sa na teoretické základy, niektoré princípy výroby v mäsovom priemysle a technologické postupy používané v mäsovom priemysle.

Každá kapitola sa v učebniciach končí úlohami, ktoré nemajú len funkciu opakovania a utvrdzovania učiva, ale prinášajú aj problémový moment do učenia sa žiakov.

Učebnice popri nabádaní k práci s literatúrou a internetom podnecujú tvorivosť, samostatnosť a rozširujú zručnosti študentov.

Rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.

Ďalšie informácie
Počet strán 72
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Eva Hudeková

  • Bezpečnosť pri práci a hygiena v mäsovom priemysle
  • Surovina mäsového priemyslu
  • Chemické zloženie a stavba mäsa
  • Nákup jatočných zvierat
  • Organizácia mäsového priemyslu