Celkom nová učebnica a pracovný zošit Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ predkladá poznatky o Slovensku formou dobrodružného letu balónom. Je vytvorená v súlade s iŠVP 2015 a so ŠVP 2023.


„Učebnica Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA rozvíja poznanie z oblasti geografických, historických, prírodných a spoločenských procesov a javov. Akcentuje prácu s mapou, s príbehom a s obrazovým materiálom. Je založená na bádateľskom princípe, ktorý sa premieta v rôznorodých úlohách a aktivitách,“ predstavuje novinku Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Učebnica vychádza v pútavom grafickom spracovaní, témy sú rozpracované na dvojstranách, identicky v učebnici aj v pracovnom zošite.

  


Práca s mapou ako základ

Súčasťou vydania novej učebnice Vlastivedy pre 4. ročník  ZŠ je aj mapa Slovenska, špeciálne vytvorená pre toto vydanie učebnice, keďže ťažiskom úloh v pracovnom zošite aj učebnici je práve práca s touto mapou.

„Znalosť mapy a Slovenska je pre štvrtákov na základnej škole dôležitá z viacerých dôvodov. Po prvé, pomáha im rozvíjať priestorové vnímanie a orientáciu. Deti sa učia, ako interpretovať mapové znaky, hypsometrickú stupnicu a smer, čo im umožňuje orientovať sa v reálnom svete. Okrem praktických dôvodov je znalosť mapy a Slovenska pre deti dôležitá aj z hľadiska ich celkového rozvoja. Učí ich kriticky myslieť, riešiť problémy a robiť informované rozhodnutia. Taktiež im pomáha rozvíjať zvedavosť a túžbu po objavovaní,“ vysvetľuje Mira Bianchi Schrimpelová.


Mapa ako súčasť učebnice = výhody pre učiteľov aj žiakov

Vloženie mapy priamo do učebnice vlastivedy prináša okrem vyššie uvedených benefitov aj ďalšie výhody.


Praktickosť:

Pohodlie: Žiaci nemusia hľadať mapy v samostatných atlasoch alebo na internete, čím sa šetrí čas a učebný proces je plynulejší.

Dostupnosť: Mapa je vždy po ruke, kedykoľvek ju žiak potrebuje, a to aj v teréne, napríklad na exkurzii.

Kontext: Miesta uvedené v preberanej téme žiaci nájdu na mape, čím sa teoretické poznatky prepájajú s praktickou činnosťou.


Pedagogické benefity:

Vizualizácia: Mapa umožňuje žiakom lepšie si predstaviť preberané informácie a pochopiť priestorové súvislosti.

Zapojenie: Práca s mapou aktivizuje žiakov a umožňuje im interaktívne sa podieľať na vyučovaní.

Rozvoj zručností: Žiaci sa učia pracovať s mapami, interpretovať mapové znaky a orientovať sa v priestore.


Motivácia:

Atraktívnosť: Mapa v učebnici vlastivedy robí učivo pútavejším a zábavnejším.

Zvedavosť: Mapa podnecuje zvedavosť žiakov a motivuje ich k hlbšiemu skúmaniu témy.

Vlastné objavovanie: Žiaci pri práci s mapou môžu sami objavovať fakty a dopĺňať si poznatky o svete.


Príklady využitia:

Vyhľadávanie miest: Žiaci na mape hľadajú miesta, o ktorých sa učia v texte.

Práca s mierkou: Žiaci sa učia merať vzdialenosť miest na mape pomocou mierky a vypočítať ich reálnu vzdialenosť. 

Plánovanie ciest: Žiaci na mape plánujú trasy ciest medzi rôznymi mestami.

Tvorba prezentácií: Žiaci používajú mapu na tvorbu prezentácií o preberaných témach.

Vnímanie času: Žiaci sa pomocou časovej priamky učia vnímať pojmy minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

 

„Vďaka integrácii mapy do učebnice vlastivedy tak žiaci získavajú komplexný a pútavý zážitok z učenia sa o Slovensku, ktorý im pomôže rozvinúť dôležité zručnosti a vedomosti,“ uzatvára Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.


Učebnicu aj pracovný zošit Vlastiveda 4 si už teraz môžete objednať TU.