Ešte počas prázdnin, presne na 21. augusta 2023 pripravilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pre školy a ich zamestnancov bezplatný online webinár na aktuálnu tému.


WEBINÁR: Novela školského zákona

Všetko, čo by ste mali vedieť o úprave školského zákona z mája 2023.

Dátum: 21. 8. 2023 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialista Združenia základného školstva v Odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy na Slovensku


Obsah webinára: 

Dňa 9. mája 2023 bol prijatý zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 


Webinár prinesie základné informácie o úpravách v častiach :

Podporné opatrenia

Na definíciu detí a žiakov zažívajúcich prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu bude nadväzovať nový vertikálny model podporných opatrení, založený na posúdení miery podpory, ktorú dieťa alebo žiak potrebuje na rozvinutie svojho vzdelávacieho potenciálu.

Právny nárok na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od troch rokov veku

Zavedenie právneho nároku od 3 rokov tak, aby do materskej školy alebo iného zariadenia, poskytujúceho predprimárne vzdelávanie, mohlo byť prijaté každé dieťa od 3 rokov veku, ktorého rodičia o to prejavia záujem.

Rozdelenie základnej školy

Školy čaká úprava školských vzdelávacích programov, nakoľko nastali i zmeny v štátnom vzdelávacom programe, konkrétne v jeho charakteristike.

Experimentálne overovanie

Čo je podnet ministerstva na experimentálne overovanie

Úvodný ročník v ZŠ

Žiaka do úvodného ročníka zaraďuje riaditeľ školy na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie a s vopred prerokovaným informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Zmeny v hodnotení žiakov ZŠ

Úpravy ustanovení týkajúcich sa hodnotenia ako i  celkového hodnotenie – prospel/neprospel

Ďalšie úpravy v legislatíve

Zákon č. 138/2019 Z. z. ; Zákon č. 597/2003 Z. z.;  Zákon č. 596/2003 Z. z.


Pre koho webinár odporúčame: pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.