Učitelia pozor! Podľa metodického usmernenia č. 2 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v roku 2023 sa prihlasovanie začalo už 1. augusta 2023 a končí 15. októbra 2023. Je najvyšší čas vybrať si svoje ďalšie vzdelávanie, ak chcete využiť ministerský príspevok.


Ministerstvo upozornilo školy, že v roku 2023 nebudú refundované výdavky oprávnenej školy spojené s inovačným vzdelávaním, ktoré vznikli od 16. októbra do 31. decembra 2023. Výdavky oprávnenej školy spojené s inovačným vzdelávaním realizovaným v roku 2023, ktoré vznikli 1. januára 2024 a neskôr, budú riešené v rámci podpory individuálneho profesijného rozvoja v roku 2024.

 

Podporou  účasti  pedagogických  zamestnancov  a odborných  zamestnancov  na  inovačnom vzdelávaní sa rozumie úhrada výdavkov spojených s inovačným vzdelávaním, ktorými sú:

- hotovostné preplatenie poplatku za inovačné vzdelávanie, ktorý zaplatil pedagogický zamestnanec  alebo  odborný  zamestnanec;  toto  sa  preukazuje  výdavkovým  dokladom z pokladne oprávnenej školy, alebo

- úhrada   faktúry   za   inovačné   vzdelávanie   kolektívu   pedagogických   zamestnancov a odborných zamestnancov oprávnenej školy; toto sa preukazuje výpisom  z účtu školy s vyznačením položky, ktorá preukazuje úhradu faktúry. (Zasiela sa prvá strana výpisu a príslušná strana s vyznačenou položkou.)

 

Kompletnú ponuku INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA S MINISTERSKÝM PRÍSPEVKOM NÁJDETE TU

 

Oprávnenými prijímateľmi sú školy a školské zariadenia ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení a ktoré sú:

a) materské  školy  vrátane  materských  škôl  pre  deti  so  zdravotným  znevýhodnením a špeciálnych materských škôl,

b) základné školy vrátane  špeciálnych základných  škôl, základných škôl  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a základných škôl pre žiakov s nadaním,

c) stredné školy vrátane stredných škôl pre žiakov s nadaním, stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilíšť a praktických škôl,

d) školské zariadenia, ktoré sú súčasťou škôl uvedených v bode b),

e) spojené školy, ktoré majú aspoň jednu organizačnú zložku podľa bodov a) alebo aspoň jednu súčasť podľa bodov f) až l),

f) školské zariadenia, ktorých súčasťou je škola podľa bodov a) až c) vrátane ich súčastí,

g) samostatné školské internáty,

h) samostatné centrá voľného času,

i) samostatné reedukačné centrá,

j) samostatné diagnostické centrá,

k) samostatné liečebno-výchovné sanatóriá,

l) samostatné centrá poradenstva a prevencie a

m) samostatné špecializované centrá poradenstva a prevencie

 

Prostriedky mechanizmu v roku 2023 sú určené na úhradu alebo čiastočnú úhradu nákladov na inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov organizované od 1. januára 2022 do 15. októbra 2023.

 

Presný postup pri čerpaní prostriedkov mechanizmu POO nájdete v metodickom usmernení TU.