V dňoch 14. a 15. decembra 2022 sa v Bratislave konalo už druhé medzinárodné stretnutie siedmich partneroch z troch európskych krajín, ktorí spoločne realizujú projekt zameraný na podporu vyučujúcich nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblasti udržatelnosti.


V súčasnosti je Udržateľnosť horúcou témou vo všetkých európskych aj mimoeurópskych krajinách. Skúsenosti a výsledky výskumov potvrdili, že študenti, učitelia i občania nemajú dostatočne vybudované povedomie o klimatických zmenách, ani o tom ako šetriť zdroje, ako znižovať spotrebu energie, ako sa rozhodovať pre udržateľné potraviny, ako budovať kritické myslenie a občianske  kompetencie v komunitách. 

„Hoci vieme o týchto problémoch, nezaoberáme sa nimi dostatočne a začať by sa malo so vzdelávaním už na základných školách. Rovnaká situácia je v Čechách i Bulharsku,“ zhodnotila Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Na zmiernenie tohto rozdielu, od 1. novembra 2022 Základná škola Jána Palárika v Majcichove v partnerstve s tromi univerzitami medzinárodnej povesti na Slovensku, v Čechách a Bulharsku, so základnými školami v Čechách, Bulharsku a vydavateľstvom na Slovensku začala realizovať medzinárodný projekt Innovative STEPS –  Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools. 


CIELE PROJEKTU

vybaviť učiteľov vedomosťami a zručnosťami o tom, ako na hodinách vyučovať VZDELÁVANIE K UDRŽATEĽNOSTI pomocou inovatívnych vzdelávacích prístupov,

rozvíjať kompetencie učiteľov a študentov v rôznych sektoroch súvisiacich s udržateľnosťou,

obohatiť medzipredmetové (interdisciplinárne) vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni,

naučiť sa reflektovať seba samého, efektívne spravovať informácie, zostať odolný, vyrovnať sa s neistotou a zložitosťou, podporovať svoju fyzickú a emocionálnu pohodu, vytvárať občianske kompetencie a kritické myslenie.


CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou projektu Innovative STEPS sú hlavne vyučujúci nižšieho sekundárneho vzdelávania. Projekt je rovnako zameraný na  vedenia škôl a iných učiteľských profesií na Sloven¬sku, v Bulharsku a Českej republike, na žiakov vo veku 10 – 15 rokov  a na politicky činné osoby zodpovedné za tvorbu vzdelávacích politík v štáte.


ZAMERANIE PROJEKTU je poskytnúť:

metodickú príručku na danú tému pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni,

workshopy ponúkajúce učiteľom inovatívne spôsoby výučby udržateľnosti,

on-line platformu (voľne prístupný interaktívny nástroj) - zdroj projektových materiálov, demo videí z workshopov, priestor na výmenu nápadov a príkladov dobrej praxe,

medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bude šírenie výsledkov projektu

pravidelný newsletter s informáciami o projekte

bezplatný prístup k metodickým materiálom a k on-line platforme


PARTNERI 

Základná škola Jána Palárika Majcichov

7. Základná škola Plzeň

Raabe Bulgaria

Bulgarsko Shkolo - súkromná stredná škola     

EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o 

RAABE SLOVENSKO s. r. o 

Slovenská obezitologická asociácia (SOA)

Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (ZČU)   


Počas stretnutia zástupcovia partnerov diskutovali najmä o návrhu štruktúry a obsahu pre vytvorenie inovatívneho medzipredmetového zdroja pre študentov na nižšej sekundárnej úrovni, definovali si zodpovednosti všetkých partnerov na ďalšie obdobie, diskutovali o obsahu a témach návrhu súboru materiálov pre študentov a učiteľov. 


Viac informácii o projekte nájdete tu:

https://innovativesteps.expolpedagogika.sk

https://business.facebook.com/InnovativeSusTainabilityEducation