V rámci ďalšej várky bezplatných webinárov sa učitelia dozvedia opäť mnoho poučného. Dokonca im prinesieme aj tipy, ako si môžu zvýšiť svoj tarifný plat! Neveríte? Poďte sa o tom presvedčiť.


Čítajte viac o obsahovom zameraní jednotlivých webinárov a prihláste sa.

 

ZARAĎOVANIE DO KARIÉROVÝCH STUPŇOV A UZNÁVANIE ATESTÁCIÍ

Všetko, čo sa potrebujete vedieť o atestáciách 

Dátum: 27. september 2021 (pondelok) o 17:00 hodine

Lektorka: Ing. Jarmila Belešová, odborníčka na personalistiku v školstve

 

Obsah webinára: 

Zaraďovanie do kariérových stupňov a uznávanie atestácií

- zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov

Atestácie, ich vykonávanie, platnosť a vplyv na zaradenie do platovej triedy

- čo je atestácia, kto ju uskutočňuje a čo tvorí atestáciu,

- kto môže vykonať atestáciu,

- pracovné voľno na vykonanie atestácie,

- uznávanie kvalifikačných skúšok a ich náhrad za atestáciu,

- tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a jeho uznanie ako atestácia,

- platnosť atestácií,

- kariérové stupne,

- zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov,

- praktické príklady.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov základných a materských škôl.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

VIETE, AKO SI ZVÝŠIŤ TARIFNÝ PLAT?

Tipy na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 28. september 2021 (utorok) o 17:00 hodine

 

Lektori:

Ing. Marian Galan, výkonný riaditeľ rozvoja učebných materiálov

PaedDr. Monika Reiterová, PhD., garant programov inovačného vzdelávania

Mgr. Ivana Repová, koordinátor tvorby vzdelávacích programov

 

Obsah webinára: 

-Predstavíme nový projekt – RAABE AKADÉMIA s ponukou jedinečných vzdelávacích programov.

-Zámerom projektu je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19.

-Zosumarizujeme legislatívny rámec a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

-Oboznámime s obsahom pripravených vzdelávacích programov: inovačných ako aj aktualizačných vzdelávaní. 

-Ukážeme štruktúru portálu RAABE AKADÉMIA a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov, ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie, resp. navyšovať svoj tarifný plat. 

 

Pre koho webinár odporúčame:  Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

OPAKOVANÝ: AKO OTESTOVAŤ DEVIATAKOV Z MATEMATIKY? 

Ako práve čítanie textov v matematike vplýva na úspešné zvládnutie Testovania 9?

Dátum: 29. september 2021 (streda) o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, šéfredaktorka portálu dobre-napady.sk, učiteľka matematiky a informatiky na 2. a 3. stupni 

 

Obsah webinára:

?Zamyslíme sa nad čítaním s porozumením vo všeobecnosti, prečo je jeho nácvik na hodinách matematiky dôležitý. 

?Potom sa zameriame na čítane textov v matematike. 

?Ukážeme si, ako môžeme otestovať deviatakov z ich učiva na úlohách podobných Testovaniu 9 z matematiky či medzinárodných testovaní.

 

Pre koho webinár odporúčame:

pre učiteľov matematiky na 2. stupni základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií,  študentov tercie a kvarty či prvého ročníka bilingválnych škôl

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

NEBOJTE SA PORÚCH UČENIA

Rozvíjame zručnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prvom stupni ZŠ

Dátum: 30. september 2021 (štvrtok) o 17:00 hodine

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

 

Obsah webinára: 

 -     špecifické poruchy učenia

-predmety Rozvoj špecifických funkcií a Individuálna logopedická intervencia

-spolupráca so zainteresovanými v práci so žiakom so zdravotným znevýhodnením

-predstavenie zošita KuliFerdo  pre žiakov 1. až 4. ročníka s praktickými možnosťami využitia jeho strán

 

Pre koho webinár odporúčame: Webinár je určený hlavne pre pedagógov, ktorí majú v triednom  kolektíve žiaka so zdravotným znevýhodnením, pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov, pre zamestnancov školských klubov a rodičov, ktorí majú dieťa s poruchou učenia, ale aj pre tých, ktorí chcú spestriť  žiakom učenie pomocou pracovných listov.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

MANAŽÉRSKE MINIMUM OD A PO Z PRE VEDÚCE a VEDÚCICH ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

Zhrnutie všeobecne záväzných právnych predpisov pre vedúce a vedúcich, ako aj kuchárky zariadení školského stravovania a ich aktualizované znenie. Základné manažérske princípy v riadení a organizácii práce. 

Dátum: 13. október 2021 (streda) o 17:00 hodine

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie 

 

Obsah webinára:

Obsahom webinára je poskytnúť prehľad právnych predpisov pre oblasť školského stravovania a z toho vyplývajúcich povinností. Správny systém manažovania organizácie režimu stravovania aj počas obdobia COVID-19, ako sa vysporiadať s dotáciami na stravovanie, ako správne zvoliť vhodné finančné pásmo. Vzor kompetencií a pracovných náplní pre jednotlivé pracovné pozície a prepočet správneho stanovenia výkonov zamestnancov školských jedální podľa jednotlivých pracovných pozícií. Vedenie dokumentácie vrátane prevádzkového poriadku školskej jedálne a iné aktuálne témy. 

Oslávime spolu netradične SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN pod názvom „Ale mäso na Slovensku musí byť?“ s prehľadom najnovších trendov v školskom stravovaní na medzinárodnej platforme.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov a riaditeľky/vedúcich a vedúce zariadení školského stravovania, ich zriaďovateľov aj riaditeľov škôl.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Len pripomíname, že záznamy zo všetkých webinárov si môžete pozrieť na stránke:

https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare