Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA 1 pre učebný odbor stolár

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru stolár a 1. ročník študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

TECHNOLÓGIA 1 pre učebný odbor stolár
TECHNOLÓGIA 1 pre učebný odbor stolár

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru stolár a 1. ročník študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-952-8

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19559:4-A2201

Pri výučbe technológie sa využívajú vedomosti z ostatných odborných predmetov, najmä materiálov a strojového zariadenia, ako aj prírodovedných predmetov zo všeobecnovzdelávacej zložky s tým, že vedomosti získané v teoretickej príprave sa budú využíva v odbornom výcviku. Úlohou predmetu technológia je vytvoriť základy teoretických vedomostí pre odborný výcvik. Pri výučbe tohto odborného predmetu sa študenti oboznámia nielen so základnými pojmami z oblasti delenia dreva, výberu materiálu, ako aj pracovnými pomôckami, nástrojmi a spôsobmi ručného opracovania dreva, ale získajú aj prehľad o konštrukčnom spájaní dreva a základných spojoch dreva.

Poznatky z technologickej prípravy dreva a ochrany dreva získané v prvom ročníku sa budú v druhom ročníku rozvíja o technológie strojového opracovania dreva a materiálov na báze dreva (preglejky, latovky, drevotrieskové a drevo − vláknité dosky), povrchovou úpravou dreva, ochranou, montážou, balením a skladovaním. V treťom ročníku sa študenti oboznámia s technológiou výroby prírezov, technickou normalizáciou, skúšaním a hodnotením výrobkov, technologickými postupmi v priemyselnej výrobe, automatickým riadením a priemyselnými robotmi a manipulátormi.

Ďalšie informácie
Počet strán 152
Formát A5
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autorka: Ing. Mária Panáčková

Recenzenti:

Ing. Milada Hajtmanová

Ing. Renáta Pavličková


1 Úvod

       1.1 Bezpečnosť, ochrana zdravia a hygiena pri práci

2 Delenie dreva a manipulácia s materiálom

2.1 Základné technologické pojmy

2.2 Manipulácia s materiálom

3  Ručné opracovanie dreva

       3.1 Výber materiálu

       3.2 Meracie a rysovacie pomôcky, upevňovacie a pridržiavacie náradie

       3.3 Rezanie a vykružovanie 

       3.4 Hobľovanie

       3.5 Vŕtanie

       3.6 Dlabanie

       3.7 Rašpľovanie a pilovanie

       3.8 Brúsenie a tmelenie

       3.9 Príprava, nastavenie, ostrenie, ošetrenie a ukladanie nástrojov a pomôcok

       3.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri ručnom opracúvaní dreva 

4 Konštrukčné spájanie dreva

       4.1 Spájanie kovovými prostriedkami

       4.2 Spájanie drevenými prostriedkami

       4.3 Spájanie lepením

       4.4 Rohové rámové spoje

       4.5 Stredové rámové spoje

       4.6 Jednoduché montáže

5 Technologická príprava dreva

        5.1 Sušenie dreva

        5.2 Varenie a parenie dreva

6 Ochrana dreva

        6.1 Fyzikálna ochrana dreva

        6.2 Chemická ochrana dreva

        6.3 Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri styku s ochrannými látkami

Literatúra