EXPOLEDU

Fyzika

Lektorka: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

velmovska  Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave ako docentka na Oddelení didaktiky fyziky. Vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia žiakov. Je editorkou a spoluautorkou niekoľkých pracovných zošitov z fyziky a metodických materiálov pre učiteľa. Recenzuje učebnice, pracovné zošity a iné materiály z fyziky pre základné a stredné školy. Aktívne sa v pozícii lektora zúčastňuje akcií určených učiteľom fyziky.

SEMINÁRE:

1. seminár: Fyzikálne vzdelávanie na základnej škole

Dnes sa chápe prírodovedné vzdelávanie ako konštruovanie poznatkov, na ktorom sa žiak aktívne podieľa. Ústrednou myšlienkou transformácie vzdelávacieho procesu bol prechod od orientácie na vzdelávací obsah smerom k orientácii na rozvoj prírodovednej gramotnosti, ktorej súčasťou sú aj spôsobilosti vedeckej práce. V prezentácii sa preto budeme venovať okrem iného prírodovednej gramotnosti a spôsobilostiam vedeckej práce. Pri rozvoji matematickej a prírodovednej gramotnosti má významné postavenie grafická gramotnosť. Poukážeme, ako sa k jej rozvoju postavili autori učebníc fyziky pre základné školy. Objasníme tiež, aká pedagogická stratégia je použitá v učebniciach fyziky pre ZŠ a prislúchajúce ročníky osemročného gymnázia. Zdôrazníme, prečo je pre učiteľa dôležité mať na pamäti revidovanú Bloomovu taxonómiu a ako možno rozvíjať kritické myslenie žiakov.

  • Košice - 22.2.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica - 29.3.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava - 24.4.2017 - prihlasovanie bolo ukončené

 

2 seminár: Teplo a teplota

Kľúčovým cieľom tematického celku je porozumenie a rozlíšenie pojmov teplo a teplota. Využíva sa pri tom historický kontext vývoja definície pojmu teplo a aktívna samostatná práca žiakov. Je to prístup odlišný od prístupu k zavedeniu týchto pojmov v predchádzajúcej koncepcii, ktorý by sme v prezentácii chceli predstaviť a zdôvodniť. Budeme sa venovať skupenským premenám, vyparovaniu a varu, topeniu tiosíranu sodného, kondenzácii, destilácii, teplotnej rozťažnosti, bimetalu, vedeniu tepla a i.

  • Košice - 17.5.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica - 19.6.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava - 27.9.2017 - prihlasovanie bolo ukončené

 

3. seminár: Pojem sila vo vyučovaní na základnej škole

S pojmom sila sa dieťa stretáva už od útleho detstva. Prvýkrát počas školskej dochádzky na hodinách prírodovedy. Teda na vyučovanie fyziky by mal žiak vstupovať s tým, že pojem sila pozná. Do akej miery mu však rozumie? S týmto pojmom sú spojené miskoncepcie, ktoré by učiteľ fyziky mal brať na zreteľ pri vyučovaní. Na hodinách fyziky s týmto pojmom žiak ďalej pracuje a využíva ho pri vysvetľovaní rôznych javov.

  • Košice - 25.10.2017prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica - 20.11.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava - 12.12.2017 - prihlasovanie bolo ukončené

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.