EXPOLEDU

chemia-expoledu

Lektorky: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., RNDr. Helena Vicenová

Ganajova 

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore Teória vyučovania chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je vedúcou oddelenia Didaktiky chémie, garantkou študijného programu Učiteľstvo chémie v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov. Vedie prednášky a semináre predmetov Didaktika chémie I,II, Nové trendy výučby chémie, Školské pokusy v chémii a pod. Je členkou predmetovej komisie pre chémiu na Štátnom pedagogickom ústave.
Je autorkou mnohých odborných a vedeckých publikácií a didaktických materiálov z oblasti výučby chémie na základných a stredných školách a vzdelávania učiteľov chémie.

 

vicenova 

RNDr. Helena Vicenová

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka predmetov chémia a fyzika na gymnáziu a základnej škole v Bratislave i v národných projektoch ŠIOV-u a NÚCEM-u. V súčasnosti vyučuje chémiu a fyziku v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Je autorkou a spoluautorkou učebníc chémie pre ZŠ a zodpovedajúce ročníky gymnázií s osemročným štúdiom, pôsobí v Slovenskej komisii chemickej olympiády, tvorí úlohy CHO v kategórii D, je členkou Predmetovej komisie pre chémiu na Štátnom pedagogickom ústave. Ako predsedníčka správnej rady Združenia učiteľov chémie (ZUCH) a šéfredaktorka časopisu Dnešná škola – človek a príroda sprostredkúva učiteľom chémie odborné informácie a metodickú pomoc v súlade s cieľmi združenia. V rámci spolupráce ZUCH a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava realizovala projekt pre predškolákov Malí výskumníci, v rámci ktorého bol vydaný aj metodický materiál pre materské školy.

SEMINÁRE:

1. seminár: Aktivizujúce formy a metódy vo výučbe chémie (doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.)

Vzdelávanie chémie pre rozvoj kompetencií

 • Charakteristika metód zameraných na aktívne bádanie – problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, bádateľsky orientovaná výučba.

Bádateľsky orientovaná výučba

 • Teoretické východiská BOV – konštruktivizmus, úrovne bádania, päťfázový učebný cyklus, rola učiteľa a žiakov v BOV.
 • Učiteľ ako implementátor bádateľských aktivít – sprístupnenie a praktická realizácia bádateľských aktivít pre tému Zmesi a oddeľovanie zložiek zmesí.
 • Učiteľ ako tvorca bádateľských aktivít – spoločná tvorba bádateľských aktivít podľa stupňov bádania a päťfázového učebného cyklu pre témy Atóm a Periodická sústava prvkov.

Projektové vyučovanie v chémii

 • Postup pri tvorbe projektov k interdisciplinárnym témam (Voda, Vzduch, Energia) na základe digitálnej knižnice.
 • Košice - 21.2.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
 • Banská Bystrica - 28.3.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
 • Bratislava - 25.4.2017 - prihlasovanie bolo ukončené

 

2. seminár: Pedagogické dokumenty, legislatíva, praktická činnosť v chémii (RNDr. Helena Vicenová)

Seminár bude vychádzať z Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Účastníci sa oboznámia s tvorbou školských vzdelávacích programov pre predmet chémia a plánov učiteľa, ako aj s dostupnými zdrojmi využiteľnými pri vyučovaní predmetu i krúžkovej činnosti. Pozornosť bude venovaná experimentálnej činnosti v súlade s aktuálnou legislatívou a prakticky budú realizované demonštrácie a experimenty.

 • Košice - 16.5.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
 • Banská Bystrica - 21.6.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
 • Bratislava - 26.9.2017 - prihlasovanie bolo ukončené

 

3. seminár: Hodnotenie vzdelávania v chémii pre 21. storočie (doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.)

Summatívne hodnotenie

 • Metodika tvorby učebných úloh na základe dvojdimenzionálnej Bloomovej taxonómie. Tvorba učebných úloh zameraných na vyššie myšlienkové operácie.
 • Tvorba didaktických testov a ich štatistické vyhodnocovanie.
 • Komplexné úlohy pre rozvoj a overovanie kompetencií.

Formatívne hodnotenie

 • Ciele formatívneho hodnotenia.
 • Nástroje formatívneho hodnotenia zamerané na rozvoj porozumenia a rozvoj zručností (sebahodnotiaca karta žiaka, rubriky, metakognícia...). Rozvoj spolupráce.
 • Tvorba nástrojov formatívneho hodnotenia pre konkrétne témy chémie.

 

 • Košice - 24.10.2017prihlasovanie bolo ukončené
 • Banská Bystrica - 21.11.2017prihlasovanie bolo ukončené
 • Bratislava - 13.12.2017 - prihlasovanie bolo ukončené

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.