EXPOLEDU

biologia

Lektorka: PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Uherekova

Odborníčka na vzdelávanie v oblasti biológie, ktorá dlhé roky pôsobila ako učiteľka prírodopisu a chémie v základnej škole, v školskej inšpekcii vo viacerých funkčných a riadiacich pozíciách a súčasne v Slovenskej komisii Biologickej olympiády ako autorka a vedúca autorského kolektívu. Po získaní akademických titulov PaedDr. a PhD. pôsobila na pozícii vysokoškolského pedagóga pri vyučovaní pedagogických disciplín.

Už 20 rokov sa venuje publikačnej činnosti ako autorka základných pedagogických dokumentov a učebných textov pre vyučovanie prírodopisu a biológie v ZŠ, odborných článkov v oblasti inovácie a vyučovania prírodopisu a biológie v ZŠ. Publikuje tiež odborné články týkajúce sa oblasti školskej inšpekcie, školského manažmentu, je spoluautorka niektorých učebníc prírodopisu, hlavná autorka inovovaných učebníc biológie pre ZŠ, niektorých učebníc biológie pre stredné pedagogické školy a je lektorkou vzdelávacích aktivít pre učiteľov biológie v ZŠ.

 SEMINÁRE:

1. seminár: Súčasné trendy vyučovania biológie v základnej škole

Súčasné didaktické trendy vyučovania biológie z hľadiska stanovovania a využívania cieľov vzdelávania s dôrazom na akceptovanie učebných štýlov žiakov a postavenia učiteľa ako facilitátora. Všeobecné a aktivizačné metódy na podporu samostatného prístupu žiakov k učeniu sa, s dôrazom na rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti a kritického myslenia.

  • Košice - 20.2.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica - 27.3.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava - 26.4.2017 - prihlasovanie bolo ukončené

 

2. seminár: Kontrola a hodnotenie žiakov na vyučovaní biológie v základnej škole

Súčasné prístupy k objektívnym a humanizačným metódam kontroly, formatívnemu a sumatívnemu hodnoteniu verbálnych, písomných a grafických prejavov, komunikatívnych zručností a dosiahnutých výsledkov žiakov. Prístupy k tvorbe školského didaktického testu ako nástroja kontroly a hodnotenia žiakov.

  • Košice - 15.5.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica - 20.6.2017 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava - 25.9.2017 - prihlasovanie bolo ukončené

 

3. seminár: Vyučovacia hodina biológie a jej manažment

Organizácia vyučovacej hodiny z hľadiska pozitívnych prínosov, negatívnych dopadov a ich príčin. Riadenie vyučovacej hodiny na podporu prevencie a redukcie nevhodných prejavov žiakov, motivácie k pozitívnemu správania sa a zlepšeniu vzťahov medzi učiteľom a žiakmi ako základu kvalitného vyučovania.

  • Košice - 23.10.2017prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica - 22.11.2017prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava - 11.12.2017prihlasovanie bolo ukončené

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.