Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru MÄSIAR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru MÄSIAR.

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru MÄSIAR
TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru MÄSIAR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru MÄSIAR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-643-5

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16268:5-A2201

Učebnica sa venuje deleniu (rozrábaniu) mäsa a jeho triedeniu na výsek a na výrobu. V ďalších kapitolách učebnice sa žiaci naučia o význame chladenia a mrazenia mäsa, procese zrenia mäsa, o jeho delení, balení a predaji, získajú prehľad o rôznych druhoch lahôdkarských výrobkov, ich príprave a skladovaní. Záver učebnice je venovaný pomocným surovinám používaným v mäsovej výrobe, spôsobom a princípu solenia a vyfarbenia mäsa.

Učebnice TECHNOLÓGIA pre učebný odbor MÄSIAR sú pomôckou pre žiakov pri získavaní odborných vedomostí a poznatkov.

Zameriavajú sa na teoretické základy, niektoré princípy výroby v mäsovom priemysle a technologické postupy používané v mäsovom priemysle.

Každá kapitola sa v učebniciach končí úlohami, ktoré nemajú len funkciu opakovania a utvrdzovania učiva, ale prinášajú aj problémový moment do učenia sa žiakov.

Učebnice popri nabádaní k práci s literatúrou a internetom podnecujú tvorivosť, samostatnosť a rozširujú zručnosti študentov.

Rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.

Ďalšie informácie
Počet strán 80
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Eva Hudeková

  • Jatočná výroba
  • Chladenie a mrazenie mäsa
  • Delenie mäsa jatočných zvierat
  • Predaj mäsa
  • Výroba lahôdkarských výrobkov
  • Mäsová výroba