oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 5. ročník ZŠ.

8,10 € s DPH

9 € s DPH Zľava 0,90 €

ISBN: 978-80-8140-423-8

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

 

 

Popis

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.

 

Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 5. ročník ZŠ: 

• kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 5. ročníka podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
• v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky:
     - Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
     - Počtové výkony s prirodzenými číslami
     - Geometria a meranie
     - Súmernosť v rovine (osová a stredová)
     - Pracovať s tabuľkami a grafmi

• Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTestuj sa 5 z matematiky pre 5. ročník ZŠ je určený na:

 na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh,
 na oboznámenie s rôznymi typmi úloh,
 na rozvíjanie logického myslenia,
 na prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky,
 na zlepšenie sa v čítaní s porozumením,
 na vyhľadanie informácií v texte.

Pracovný zošit oTestuj sa 5 z matematiky pre 5. ročník obsahuje aj:
 stručné zhrnutie učiva z matematiky pre daný ročník: Čo najdôležitejšie som sa naučil(a) z aritmetiky, geometrie a aplikačných úloh podľa tematických celkov:
      - Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
      - Počtové výkony s prirodzenými číslami
      - Geometria a meranie
      - Súmernosť v rovine (osová a stredová)
      - Pracovať s tabuľkami a grafmi
 kľúč správnych odpovedí.

ODBORNÁ GARANCIA

Odborná garantka: Mgr. Tatiana Košinárová
Recenzent:
Mgr. Pavol Kelecsényi

Autorka: Mgr. Silvia Bodláková

 

OBSAH

Test I - Čítanie a zápis veľkých čísel, usporiadanie, číselná os a zaokrúhľovanie
Test II - Sčítanie a odčítanie veľkých čísel, slovné úlohy
Test III - Rímske čísla a diagramy
Test IV - Rysovanie, bod, úsečka, priamka, polpriamka, kruh, kružnica
Test V - Kolmice a rovnobežky, pomenovanie rovinných útvarov
Test VI - Telesá z kociek, pomenovanie telies
Test VII - Symetria - osová a stredová v štvorcovej sieti aj bežne matematicky
Test VIII - Násobenie a delenie prirodzených čísel, slovné úlohy
Test IX - Priorita matematických operácii a slovné úlohy
Test X - Meranie, premena jednotiek dĺžky a obvod rovinných geometrických útvarov
Test XI - Obsah v štvorcovej sieti, obvod tvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov
Test XII - Aplikačné úlohy
Test XIII - Zmiešaný test
Test XIV - Zmiešaný test
Test XV - Zmiešaný test

Kľúč správnych odpovedí
Zhrnutie učiva

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info