OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1.–4. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1.–4. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je určený pre žiakov 1.– 4. ročníka základnej školy a jeho obsah je spracovaný podľa inovovaného ŠVP. Nadväzuje na odbornú publikáciu pre učiteľov – Ochrana života a zdravia. Spoločne tak obe pomôcky pomáhajú naplniť požiadavku zakomponovať do vyučovacích predmetov prierezovú tému Ochrana života a zdravia.

4,50 € s DPH

5 € s DPH Zľava 0,50 €

ISBN: 978-80-8140-338-5

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

 

 

Popis

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.

Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak 1. stupňa základnej školy:

 • Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
 • Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
 • Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
 • Vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;
 • Osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;
 • Rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

Pracovný zošit pre žiakov 1. - 4. ročníka ponúka:

Úlohy pre každý ročník 1. stupňa samostatne, ktoré sa tematicky delia na:

 • Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
 • Zdravotná príprava
 • Pohyb a pobyt v prírode

Ďalej:

 • obsahujú kontrolné otázky, úlohy, praktické cvičenia a motivačné skutočné príbehy k problematike potrebnej na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
 • prinášajú množstvo praktických cvičení na získanie nevyhnutných vedomostí, zručností a návykov potrebných pri poskytovaní prvej pomoci a záchrany života,
 • sú podkladom k opakovaniu a upevňovaniu teoretického učiva prierezovej témy a jeho precvičovaniu v praxi, ktoré potom môžu žiaci využívať v rámci didaktických hier a účelových cvičení.

Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho vyučovacieho predmetu a taktiež do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Na trhu pracovné zošity k prierezovej téme Ochrana života a zdravia nie sú. Nie len pre žiakov, ale aj pre učiteľov je to výborná pomôcka, nakoľko dopĺňa odbornú publikáciu Ochrana života a zdravia o pracovný zošit pre žiakov 1.-4. ročníka. Učitelia tak nemusia pripravovať a vyhľadávať z rôznych zdrojov úlohy, informácie a praktické cvičenia k tejto téme.

ODBORNÁ GARANCIA:
Editor: Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autor: Mgr. Katarína Dutková

Odborná spolupráca: PaedDr. Mária Kubovičová, Mgr. Janka Harčárová

OBSAH:
1. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

2. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

3. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

4. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.