Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

NOVINKA

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

18,90 € s DPH

21 € s DPH Zľava 2,10 €

ISBN: 978-80-8091-485-1

schvalena

| POPIS

  • Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.
  • Hlavnou oblasťou autorky vysokoškolskej pedagogičky Kristíny Žoldošovej je problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie a to najmä v oblasti rozvoja kognitívnych schopností potrebných pri tvorbe vedeckého systému poznatkov. Je spoluriešiteľkou niekoľkých projektov zameraných na prírodovedné vzdelávanie na prvom aj druhom stupni ZŠ.
  • Učivo je usporiadané do troch celkov, ktoré sú vzhľadom na kurikulárny obsah predmetu prírodoveda pre 4. ročník rozdelené do 8 tematických výziev. Každý celok začína skúmateľskou výzvou v podobe listu adresovaného výskumnému tímu žiakov. V liste je možné identifikovať niekoľko výskumných problémov (v podobe otázok), ktoré vedú žiakov k vlastnej výskumnej aktivite.
  • Učivo spracované v pracovnej učebnici spĺňa všetky body výkonového aj obsahového štandardu definovaného v iŠVP.
  • Jednotlivé úlohy v rámci kapitol majú svoju logickú postupnosť a vedú žiaka v riešení stanovených výskumných problémov, preto sa na kontext riešeného problému využívajú sprievodné texty v okrajovej časti učebnice.
  • Všetky úlohy, ktoré sú v učebnici zaradené, sú preverené v praxi a to v rámci riešenia medzinárodných projektov zameraných na inovácie v oblasti sprístupňovania prírodovedného učiva na prvom stupni základnej školy.
  • Mnohé úlohy sú zamerané na rozvoj špecifických spôsobilostí, postojov a predstáv o vede a vedeckých procesoch.
  • Úlohy sú koncipované tak, aby boli veku primerané, čo znamená, že sú žiakmi tretieho ročníka zvládnuteľné so špecifickým kognitívnym a praktickým úsilím, čo zabezpečí nielen rozvoj obsahovej stránky prírodovedného vzdelávania.
  • Pracovná učebnica je vytvorená tak, aby na realizáciu vzdelávania žiaci nepotrebovali ďalšie pracovné zošity.

Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku.

 

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: Kristína Žoldošová
Rok vydania:
2018
Jazyk:
slovenský
Predmet:
prírodoveda
Počet strán:
120
Rozmer (mm):
210 x 295
Hmotnosť (g): -

 

| PREZRITE SI UKÁŽKU

PRIPRAVUJEME

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info