Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ s VJM

Autor: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Rok vydania: 2018
Počet strán: 72
Jazyk: maďarský
Predmet: vlastiveda
Počet strán: A4

PRIPRAVUJEME

(jún 2018)

| POPIS

 • Pracovná učebnica Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda.
 • Profesor Ladislav Tolmáči pôsobí na katedre geografie a geológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici od roku 2013. Od roku 2014 je garantom magisterského študijného programu Geografia a rozvoj regiónov. Od roku 2015 je garantom doktorandského štúdia v Odbore didaktiky v študijnom programe Didaktika geografie. Významne prispel k rozvoju výučby geografie na Slovensku. Jeho rozsiahla publikačná aktivita vo sfére učebníc a učebných textov je ojedinelá.
 • Koncepcia vyučovania Vlastivedy v 3. ročníku základných škôl spočíva na šiestich pilieroch:
  • 1. pilier – legislatívne ukotvenie. Ten sa odvíja od slovenských a medzinárodných dokumentov určujúcich obsah a ciele vzdelávania a výchovy v oblasti vlastivedy. V prvom rade je to Štátny vzdelávací program, Rámcový učebný program a všetky súvisiace právne normy so vzdelávaním.
  • 2. pilier – didaktická moderna. Základom je snaha po budovaní kreativity žiakov a dosiahnutí vnútornej motivácie pre zvládnutie výkonov požadovaných vo vyučovaní vlastivedy.
  • 3. pilier – garantovaná odbornosť. Pracovné učebnice Vlastiveda 3 sú spracované na základe odborne podložených a verifikovaných faktografických údajov a ilustračného materiálu.
  • 4. pilier – edukatívna názornosť. V pracovných učebniciach sa využijú všetky prostriedky pre maximálnu názornosť edukačného materiálu, t. j. názorné a vhodné ilustrácie, fotografie, mapy, schémy, diagramy, grafy, piktogramy a i.
  • 5. pilier – vekuprimeranosť. Všetky výrazové prostriedky v oblasti faktografickej aj didaktickej zohľadňujú schopnosti cieľovej skupiny žiakov.
  • 6. pilier – využitie moderných informačných a komunikačných technológii (IKT).
 • Vlastiveda – moja obec a Vlastiveda – moja vlasť sú dva projekty, ktoré zapájajú, doteraz aj vo svete ojedinelým spôsobom, všetky kooperujúce školy, učiteľov, žiakov a autorov učebníc do unikátneho výstupu. Tým sú pracovné učebnice šité na mieru jednotlivých miest, dedín, dokonca škôl. Základom je vypracovanie metodického materiálu a teda vlastne aj vytvorenie originálnej Vlastivedy 3 – moja obec (napr. Vlastiveda 3 – Budmerice) v každej obci Slovenska.
 • Základné učivo. Podľa jednotlivých tém obsahuje všetky požadované pojmotvorné prvky štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) a v prvom rade ich výkonové prevedenie a je napísané veku primerane.
 • Zadania a úlohy budujú praktické zručnosti žiakov a tak isto ich záujem o svoju obec a vlasť. Úlohy sú vhodne koncipované a vyvážene reprezentujú všetky úrovne Revidovanej Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov.
 • Príklady zo Slovenska. Dokumentujú na fotkách a obrázkoch využitie základných pojmov na príkladoch z našej vlasti. Sú doplnené krátkym textom. Slúžia na zvládnutie požadovaných výkonov od žiakov v tomto veku.
 • Pracovná učebnica má dvojstranové usporiadanie (lícujúce strany v učebnici). To umožňuje tému prebrať podľa miestnych reálií, precvičiť, upevniť, bádateľsky inšpirovať žiakov a tvorivo ju využiť pre celkové vzdelanie žiakov. Párne strany učebnice tvorí základné, všeobecné učivo. Tvoria ho bloky, ktoré vytvárajú ucelený, didakticky prepracovaný nástroj poznávania.
 • Pre každú obec sú v rámci Vlastivedy pre 3. ročník základnej školy vytvorené digitálne publikácie: Vlastiveda – moja obec. Tie budú verejne dostupné pre všetkých užívateľov, predovšetkým žiakov a učiteľov.

Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku. 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.