Testujeme

Metodická príručka pre učiteľa k učebnici prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

Autor: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenský
Predmet: fyzika
Počet strán: A4

VYCHÁDZA UŽ ČOSKORO

POPIS

• Pracovnú učebnicu Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy si môžete objednať cez Edičný portál MŠVVaŠ SR na www.edicnyportal.sk.
• Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda . Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Prírodoveda.
• Hlavnou oblasťou autorky vysokoškolskej pedagogičky Kristíny Žoldošovej je problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie a to najmä v oblasti rozvoja kognitívnych schopností potrebných pri tvorbe vedeckého systému poznatkov. Je spoluriešiteľkou niekoľkých projektov zameraných na prírodovedné vzdelávanie na prvom aj druhom stupni ZŠ.
• Učivo je usporiadané do piatich celkov. Každý celok začína skúmateľskou výzvou v podobe listu adresovaného výskumnému tímu žiakov. V liste je možné identifikovať niekoľko výskumných problémov (v podobe otázok), ktoré vedú žiakov k vlastnej výskumnej aktivite.
• Učivo spracované v pracovnej učebnici spĺňa všetky body výkonového aj obsahového štandardu definovaného v iŠVP. Vzhľadom na kurikulárny obsah predmetu prírodoveda pre 3. ročník ide o 6 tematických výziev prezentovaných v šiestich listoch a to v súlade so vzdelávacími podoblasťami prírodovedy.
• Jednotlivé úlohy v rámci celkov majú svoju logickú postupnosť a vedú žiaka v riešení stanovených výskumných problémov, preto sa na kontext riešeného problému využívajú sprievodné texy v okrajovej časti učebnice.
• Všetky úlohy, ktoré sú v učebnici zaradené, sú preverené v praxi a to v rámci riešenia medzinárodných projektov zameraných na inovácie v oblasti sprístupňovania prírodovedného učiva na prvom stupni základnej školy.
• Mnohé úlohy sú zamerané na rozvoj špecifických spôsobilostí, postojov a predstáv o vede a vedeckých procesoch.
• Úlohy sú koncipované tak, aby boli veku primerané, čo znamená, že sú žiakmi tretieho ročníka zvládnuteľné so špecifickým kognitívnym a praktickým úsilím, čo zabezpečí nielen rozvoj obsahovej stránky prírodovedného
• Pracovná učebnica je vytvorená tak, aby na realizáciu vzdelávania žiaci nepotrebovali ďalšie pracovné zošity
• Titul je dostupný aj v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.