Slovensko sa chce v oblasti celoživotného vzdelávania inšpirovať skúsenosťami Francúzska

Pridané: 20.3.2019 14:40:08 Počet zobrazení: 465

20 Marec 2019

Skúsenosti francúzskych partnerov v oblasti validácie a kvalifikácií a ich možné využitie v slovenskom prostredí boli témou odborného seminára, ktorý sa konal včera v Bratislave, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR.

Slovensko sa chce v oblasti celoživotného vzdelávania inšpirovať skúsenosťami Francúzska

Na podujatí s oficiálnym názvom „Systém validácie a kvalifikácií na národnej úrovni FR" sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová a tiež štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.
„Na ministerstve školstva máme spoločnú víziu európskej platformy celoživotného vzdelávania, ktorá sa týka podpory procesu celoživotného vzdelávania, pričom to sa neobmedzuje len na formálne vzdelávanie, ale snaží sa integrovať všetky formy neformálneho a informálneho učenia sa. Rezort školstva aktuálne pripravuje zavedenie funkčného systému uznávania výsledkov predchádzajúce učenia sa, ktorý umožní jednotlivcom rovnocenné uznanie kvalifikácie bez ohľadu na prostredie, v ktorom bola získaná a inšpirujeme sa práve príkladmi dobrej praxe z Francúzska, ktoré má jeden z najefektívnejších systémov validácie v Európe," uviedla okrem iného vo svojom príhovore Oľga Nachtmannová.
Štátny tajomník Branislav Ondruš zdôraznil význam validácie pre trh práce: "Aj na Slovensku potrebujeme systém, ktorý umožní komukoľvek získať certifikát či osvedčenie o ovládaní nejakej zručnosti získanej mimo vzdelávacieho systému. Je predsa bežné, že počas života sa naučíme veľa toho, čomu sme sa v škole nevenovali. Preto je žiaduce vytvoriť systém"skúšobní", v ktorých bez ohľadu na to, ako sa človek niečo naučil, môže zložiť skúšku a získať všeobecne uznávaný doklad o danej kvalifikácii. Na rozdiel od oslabovania ochrany zamestnancov je toto skutočný príspevok k flexibilite pracovného trhu".
Prizvaní experti z Francúzska v zastúpení Brigitte Bouquett z Národnej komisie pre odbornú certifikáciu predstavili hlavné smery odborného vzdelávania a prípravy vo Francúzsku, zameriavali sa na odbornú certifikáciu z hľadiska kvalifikácií, informovali nás o kľúčových inštitúciách a o ich úlohách počas prebiehajúcej reformy systému. Raditeľ pre ďalšie vzdelávanie Inštitútu Universitaire de Technologie (IUT) de Cachan, L'Université Paris-Sud Serge Bissonuviedol konkrétne príklady kvalifikácii na úrovni EKR 5 a 6, vysvetlil úlohu univerzít a pedagógov v procese validácie, vzťahy s ďalšími subjektmi v odbornom vzdelávaní a v príprave. Kľúčovou témou odborného seminára bola problematika overovania kvalifikácií na úrovni profesijného bakalára, uznanie zručností a kompetencií získaných praxou na účely ďalšieho štúdia.
Expertky v zastúpení odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania predstavili účastníkom seminára súčasný stav implementácie Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií a vysvetlili, ako tieto nástroje plnia funkciu základných pilierov súčasnej štruktúry celoživotného vzdelávania.
Počas odbornej diskusie bolo zrejmé, že čo sa týka samotného procesu uznávania kvalifikácií, Slovenská republika v súčasnosti potrebuje naučiť sa nielen oddeliť proces získania stupňa vzdelania od procesu uznávania kvalifikácie, ale aj vedieť ich zosúladiť pri dodržaní všetkých podmienok pridelenia úrovne vzdelania. Snahou je udržať spoluprácu s Alianciou sektorových rád ako dozorného orgánu kvality a aktuálnosti kariet kvalifikácií a pri procese schvaľovania kvalifikačných a hodnotiacich štandardov kvalifikácií veľmi účinnú a efektívnu. V najbližšom období je potrebné stanoviť kritériá definície a výberu autorizovaných inštitúcií a autorizujúcich osôb pre validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa; určiť jasné kritériá a ich kontrolný mechanizmus.

Zdroj: minedu.sk

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.