S webinármi pre učiteľov pokračujeme aj v októbri

Pridané: 1.10.2021 09:35:21 Počet zobrazení: 341

01 Október 2021

Poďte si pozrieť ponuku bezplatných webinárov na október, nájdete v nej témy ako: rozvoj polytechnickej gramotnosti detí v MŠ, výchova predškolákov s ADHD, rozvoj motoriky najmenších detí, rozvíjanie čítania s porozumením u žiakov na 1. stupni ZŠ, aktuálne zmeny v školskej legislatíve, manažérske minimum pre školské jedálne.

S webinármi pre učiteľov pokračujeme aj v októbri

 

JAK ROZVÍJET POLYTECHNICKOU GRAMOTNOST V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Jak rozvíjet polytechnickou gramotnost v mateřské škole?

Dátum: 4. október 2021 (pondelok) o 17:00 hodine

Lektorka: Mgr. Hana Nádvorníková

Obsah webinára: 

Cílem webináře je přispět k podpoře zájmu o elementární poznatky ze světa vědy a techniky zejména pomocí jednoduchých pokusů v mateřské škole. V posledních letech se často setkáváme s pojmem polytechnická gramotnost. Snad každý obor, každá oblast lidského konání má dnes popsánu svou gramotnost. Co je tedy polytechnická gramotnost? Najdeme pro tuto gramotnost oporu v RVP PV? Společně krátce nahlédneme do tajů utváření polytechnické gramotnosti, a to z pohledu metod, postupů a současných principů předškolního vzdělávání, kterými je možné základy polytechnické gramotnosti vytvářet. Otevřeme si tak cestu k hlubšímu porozumění polytechnické gramotnosti pro celkový rozvoj dítěte.

Pre koho webinár odporúčame: především učitelkám a učitelům mateřských škol, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ.  ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

OPAKOVANÝ: PREDŠKOLÁK S ADHD? ŽIADNY PROBLÉM!

O tom, ako možno aj pre predškolákov s ADHD zabezpečiť úspešný štart v základnej škole

Dátum: 6. október (streda) 2021 o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Zuzana Kuncová, psychologička

Obsah webinára:

 • Vysvetlíme si diagnózu ADHD a jej prejavy v predškolskom veku.
 • Povieme si, ako možno u predškolákov s ADHD rozvíjať pozornosť a sústredenie a ako podporovať správne návyky v správaní aj komunikácií.
 • Priblížime možnosti tréningu koncentrácie pozornosti a práca s prejavmi poruchy pozornosti v predškolskom veku.
 • Zameriame sa aj na prácu s hyperaktivitou a impulzivitou v predškolskom veku, aj s využitím relaxačných metód.
 • Hovoriť budeme aj o zvládaní ťažkostí v správaní a prežívaní dieťaťa, nácvik vhodného správania.
 • Povieme si, ako pomôcť dieťaťu s ADHD s ťažkosťami v komunikácii, reči a myslení, ktoré majú vplyv na jeho sebaobraz a rovesnícke vzťahy.
 • Poskytneme vám prehľad programov a terapeutických prístupov na pomoc deťom s ADHD.

Pre koho webinár odporúčame: pre pedagógov v materských školách

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

PRVÉ KRESLENIE

Vývin jemnej motoriky a pozitívny vzťah ku kresleniu u najmenších detí

Dátum: 7. október 2021 (štvrtok) o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára:

 • Predstavíme tému, pomenujeme si vývinové charakteristiky a špecifiká, týkajúce sa tohto veku.
 • Povieme si, prečo je kresba dôležitá.
 • Hovoriť budeme o vývine laterality a jej vplyve na iné oblasti.
 • Spomenieme rozvoj jemnej motoriky a správny úchop ceruzky.
 • „Pozor, nech nejdeš za čiaru.“ – precíznosť vs. motivácia
 • Prepojíme jednotlivé časti s obsahom pracovného zošita Kuliferdík – Prvé kreslenie. Návody, ako ho využiť napríklad pri práci s triedou, s dieťaťom doma.

Pre koho webinár odporúčame: pre rodičov detí v tomto vývinovom období, pre učiteľov a učiteľky v materských školách a jasličkách

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ.ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

HRA A SÚŤAŽ AKO CESTA K ČÍTANIU? ÁNO!

Ako motivovať žiakov 1. stupňa ZŠ k čítaniu? Pomocou čitateľsko – výtvarnej súťaže!

Dátum: 11. október 2021 (pondelok) o 17:00 hodine

Lektorka: Mgr. Alena Pešinová, učiteľka pre primárne vzdelávanie, koordinátorka pre 1. stupeň, aktívne pracujúca v Základnej škole v Bratislave

Obsah webinára:

Motivovať deti k čítaniu pre radosť a zároveň rozumieť čítanému textu sa môže javiť v súčasnej počítačovej dobe ako neatraktívna, zložitá cesta, pritom čítanie s porozumením potrebujeme v každodennom živote, či už si chceme prečítať časopis, titulky k filmu alebo vyjadrenia svojich blízkych na sociálnych sieťach.

A preto učenie čítať s porozumením nemá byť len doménou predmetu slovenský jazyk. Je potrebné čítanie prepájať so všetkými predmetmi a učiť žiaka uvažovať nad textom v súvislostiach. Ponúkame vám návod ako rozlúsknuť tento „oriešok“  s využitím toho, čo je pre deti najtypickejšie - hra a súťaž. 

Obsahom webinára sú praktické ukážky práce s textom a pracovným zošitom Tajomstvá sveta. Ukážeme si inšpiratívny materiál, ktorý slúži na rozvoj čítania s porozumením a zároveň prináša deťom radosť.

Pre koho webinár odporúčame:  Pre učiteľov primárneho vzdelávania, pre vychovávateľov, pre špeciálnych pedagógov , asistentov, pre rodičov , ale aj pre každého angažovaného človeka, ktorého zaujíma úroveň a rozvoj čitateľskej gramotnosti našich detí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


PREHĽAD ZMIEN V AKTUÁLNEJ ŠKOLSKEJ PRAXI

Zákony v školskej praxi – Aktualizácia legislatívy je prirodzená, no jej aplikácia do praxe býva náročnejšia

Dátum: 12. október 2021 (utorok) o 17:00 hodine

Lektorka: PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialista na vzdelávania v základných školách

Obsah webinára:

 • Uvedenie najaktuálnejších legislatívnych úprav, ktoré sú schválené a platia.
 • Schválené aktuálne  úpravy školského zákona:
 • Individuálne vzdelávanie žiakov základnej školy
 • Povinné predprimárne vzdelávanie
 • Schválené aktuálne  úpravy  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – (presun kompetencií z MV SR pod MŠVVaŠ SR)
 • Novela vyhlášky o základnej škole -  vyhláška MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z.,  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
 • Novela vyhlášky o škole v prírode - vyhláška MŠVVaŠ SR č. 436/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.
 • Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení -vyhláška MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 • Predstavenie navrhovaných legislatívnych zmien týkajúcich sa základných škôl, o ktorých sa rokuje v NR SR.
 • Predstavenie  diela Zákony v školskej praxi.

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov a zástupcov základných škôl, učiteľov, vychovávateľov, vedúcich predmetových komisií, vedúcich metodických združení.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

MANAŽÉRSKE MINIMUM OD A PO Z PRE VEDÚCE a VEDÚCICH ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

Zhrnutie všeobecne záväzných právnych predpisov pre vedúce a vedúcich, ako aj kuchárky zariadení školského stravovania a ich aktualizované znenie. Základné manažérske princípy v riadení a organizácii práce.

Dátum: 13. október 2021 (streda) o 17:00 hodine

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára: 

Obsahom webinára je poskytnúť prehľad právnych predpisov pre oblasť školského stravovania a z toho vyplývajúcich povinností. Správny systém manažovania organizácie režimu stravovania aj počas obdobia COVID-19, ako sa vysporiadať s dotáciami na stravovanie, ako správne zvoliť vhodné finančné pásmo. Vzor kompetencií a pracovných náplní pre jednotlivé pracovné pozície a prepočet správneho stanovenia výkonov zamestnancov školských jedální podľa jednotlivých pracovných pozícií. Vedenie dokumentácie vrátane prevádzkového poriadku školskej jedálne a iné aktuálne témy.

Oslávime spolu netradične SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN pod názvom „Ale mäso na Slovensku musí byť?“ s prehľadom najnovších trendov v školskom stravovaní na medzinárodnej platforme.

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov a riaditeľky/vedúcich a vedúce zariadení školského stravovania, ich zriaďovateľov aj riaditeľov škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


 

SVET TELEKOMUNIKÁCIÍ – zázrak optického vlákna

Telekomunikačná technika pre stredné odborné školy – tipy pre učiteľov

Dátum: 19. október 2021 (utorok) o 17.00 hodine

Lektor: Ing. Stanislav Servátka, učiteľ predmetu telekomunikácie, autor učebníc

Obsah webinára:

* Postavenie predmetu telekomunikácie v systéme odborného vzdelávania a predstavenie inovovaných učebníc predmetu telekomunikácie.

* Prečo sú telekomunikácie dôležité? V čom sú učebnice telekomunikácií nové, na čo nadväzujú?

* Výhody učebníc telekomunikácií pre pedagóga – pokus o akýsi univerzálny tematický plán s priestorom na perspektívy technického vývoja v budúcnosti.

* Výhody programu Multisim, možnosti simulácie. Čo vieme o DVB-T vysielači, telefónnom spojovacom systéme, práci mobilných operátorov? Pripravme sa na celooptické siete AON!

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov stredných priemyselných škôl, stredných odborných škôl a akýchkoľvek škôl zameraných na prípravu žiakov v odbore telekomunikácií.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie