Ochutnajte nový mix bezplatných webinárov na september

Pridané: 10.9.2021 13:26:10 Počet zobrazení: 263

10 September 2021

Do dnešnej ponuky bezplatných webinárov sme pre vás namixovali nasledujúce ingrediencie: trošku prvouky, za mak gramotností, pre istotu aj ochranu života a zdravia, na okorenenie atestácie, niečo z etickej výchovy a kvôli pestrosti inklúziu. Veríme, že vám bude chutiť.

Ochutnajte nový mix bezplatných webinárov na september

 


OCHRANA ZDRAVIA S PREDŠKOLÁKMI – HRAVO A PÚTAVO

Viete, ako sa s deťmi zhovárať o koronavíruse a ako ich naučiť brániť sa?

Dátum: 21. september 2021 (utorok) o 17:00 hodine

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, zástupkyňa riaditeľky EP MŠ Limbová 4, Trnava 

Obsah webinára:

 • Cez krátke príbehy o škôlkarovi Filipkovi v pracovnom zošite Filipko a zatvorená škôlka vám chceme ukázať, ako sa dá aktuálna problematika ochrany zdravia zvládnuť hravo a pútavo aj v predškolskom veku.
 • Webinár prinesie okrem zaujímavých informácií o témach súvisiacich s koronavírusom aj ponuku tvorivých aktivít, prostredníctvom ktorých si deti precvičia svoje zručnosti pri riešení aplikačných úloh v oblasti rozvoja grafomotoriky, predčitateľskej gramotnosti, matematickej gramotnosti, kresby podľa vlastných predstáv a fantázie, pestré komunikačné stratégie a cvičenia na posilnenie pozornosti.
 • Toto všetko bude koncipované v dejovej línií zábavných a pútavých aktivít vysvetľujúcich problematiku pandémie koronavírusu a ochrany zdravia podľa základných požiadaviek vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb v predprimárnom vzdelávaní.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľky materských škôl, učiteľky prvých ročníkov a školských klubov, odborných zamestnancov škôl, pedagogických asistentov, rodičov a starých rodičov detí predškolského veku.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Ako prispôsobiť vzdelávacie prostredie materskej školy všetkým deťom bez rozdielu

Dátum: 22. september 2021 (streda) o 17:00 hodine

Lektorka: PaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD., manažérka projektov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Obsah webinára:

 • Predstavenie témy
 • Základný rámec výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP v materskej škole
 • Pedagogický asistent v materskej škole
 • Čo vám môže pomôcť pri rozvoji jedinečnosti každého dieťaťa?

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl – najmä pre učiteľov, pedagogických asistentov, pre odborných zamestnancov v materských školách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


PANDÉMIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NETRADIČNE

Ako informovať žiakov o epidémii COVID- 19 a ako ju čo najlepšie v škole zvládnuť?

Dátum: 23. september 2021 (štvrtok) o 17:00 hodine

Lektorka: Mgr. Jana Krížová, PhD., ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:

 • Predstaviť netradičný prístup k problematike pandémie v základnej škole – pre žiakov na prvom stupni ZŠ.
 • Prezentovať spôsob aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom zaujímavých „rozhovorov“ a tvorivých úloh.
 • Predostrieť  spôsoby práce v škole, s cieľom rozvíjať záujem žiakov o riešenie predmetnej problematiky, jej poznávanie a uplatňovanie v bežnom živote.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov a učiteľky 1. stupňa ZŠ, vychovávateľov a vychovávateľky v ŠKD  a rodičov žiakov 1. stupňa.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

ZARAĎOVANIE DO KARIÉROVÝCH STUPŇOV A UZNÁVANIE ATESTÁCIÍ

Všetko, čo sa potrebujete vedieť o atestáciách

Dátum: 27. september 2021 (pondelok) o 17:00 hodine

Lektorka: Ing. Jarmila Belešová, odborníčka na personalistiku v školstve

Obsah webinára:

Zaraďovanie do kariérových stupňov a uznávanie atestácií

 • zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov

Atestácie, ich vykonávanie, platnosť a vplyv na zaradenie do platovej triedy

 • čo je atestácia, kto ju uskutočňuje a čo tvorí atestáciu,
 • kto môže vykonať atestáciu,
 • pracovné voľno na vykonanie atestácie,
 • uznávanie kvalifikačných skúšok a ich náhrad za atestáciu,
 • tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a jeho uznanie ako atestácia,
 • platnosť atestácií,
 • kariérové stupne,
 • zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov,
 • praktické príklady.

Pre koho webinár odporúčame: pre riaditeľov základných a materských škôl

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

  


MANAŽÉRSKE MINIMUM OD A PO Z PRE VEDÚCE a VEDÚCICH ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

Zhrnutie všeobecne záväzných právnych predpisov pre vedúce a vedúcich, ako aj kuchárky zariadení školského stravovania a ich aktualizované znenie. Základné manažérske princípy v riadení a organizácii práce.

Dátum: 13. október 2021 (streda) o 17:00 hodine

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára: 

Obsahom webinára je poskytnúť prehľad právnych predpisov pre oblasť školského stravovania a z toho vyplývajúcich povinností. Správny systém manažovania organizácie režimu stravovania aj počas obdobia COVID-19, ako sa vysporiadať s dotáciami na stravovanie, ako správne zvoliť vhodné finančné pásmo. Vzor kompetencií a pracovných náplní pre jednotlivé pracovné pozície a prepočet správneho stanovenia výkonov zamestnancov školských jedální podľa jednotlivých pracovných pozícií. Vedenie dokumentácie vrátane prevádzkového poriadku školskej jedálne a iné aktuálne témy.

Oslávime spolu netradične SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN pod názvom „Ale mäso na Slovensku musí byť?“ s prehľadom najnovších trendov v školskom stravovaní na medzinárodnej platforme.

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov a riaditeľky/vedúcich a vedúce zariadení školského stravovania, ich zriaďovateľov aj riaditeľov škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info