Novembrová ponuka bezplatných webinárov

Pridané: 26.10.2021 20:22:35 Počet zobrazení: 183

26 Október 2021

Vybrané slová, finančná gramotnosť, odborný podporný tím, inovácie v škole, kariérne poradenstvo, predškoláci a asistenti v ZŠ. Všetkým týmto témam sa budeme venovať v rámci ďalšej várky bezplatných učiteľských webinárov. Poďte si vybrať.

Novembrová ponuka bezplatných webinárov

Čítajte viac o obsahovom zameraní jednotlivých webinárov a prihláste sa.

 

 

AKO NAUČIŤ VYBRANÉ SLOVÁ S PRIHLIADNUTÍM NA DIVERZITU DETÍ V TRIEDE?

Ako prepojiť najjednoduchšie vybrané slová s ťažšími, aby sme upevnili učivo a podporili aplikáciu v slohovom písomnom prejave

Dátum: 2. november (utorok) 2021 o 17.00 hodine

Lektorka: PaedDr. Eva Urbaneková, liečebný pedagóg, ambulancia liečebnej pedagogiky, Pezinok

Obsah webinára:

Predstavíme pedagógom a rodičom rôzne metódy, námety, typy cvičení, vo vyučovaní slovenského jazyka s využitím diferencovaných učebných textov podľa náročnosti. Ďalej vám ukážeme efektívne používanie materiálnych didaktických prostriedkov vo vyučovacom procese so zámerom nadobudnúť čo najlepšiu úroveň vedomostí a zručností v oblasti vybraných slov. 

Povieme si o:

 • implementácii aktivizačných vyučovacích metód v slovenskom jazyku,
 • špecifikácii detí s inakosťou, ako porozumieť ich svetu v procese učenia,
 • diferencovanom, kooperatívnom, zážitkovom učení,
 • rozdieloch práce v 3. a 4. ročníku.

Pre koho je webinar určený: Pre učiteľov 3. a  4. ročníka ZŠ, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov v ZŠ a ŠZŠ, asistentov v ZŠ a rodičov detí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ.  ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


FINANČNÉ VZDELÁVANIE – AKO NA TO?

Dátum: 3. november 2021 (streda) o 17.00 hodine

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD., ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:

 • Oboznámime sa s koncepciou finančného vzdelávania na Slovensku, predstavíme záväzné a podporné materiály.
 • Zosumarizujeme výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.
 • Povieme si, do akých predmetov NŠFG začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať.
 • Ukážeme niekoľko aktivít, pomocou ktorých sa rozvíja finančná gramotnosť žiakov.
 • Predstavíme štruktúru pracovných zošitov, oboznámime sa s úlohami, ktoré vedú žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií, k rozoznávaniu potrebného od zbytočného, k získavaniu zručností a rozvíjaniu kompetencií potrebných pre život.
 • Informujeme, ako môžete zvýšiť aj svoju vlastnú finančnú gramotnosť.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


ODBORNÁ ČINNOSŤ PODPORNÉHO TÍMU V ŠKOLE

Špecifiká pôsobenia a riadenia školského podporného tímu, poskytovania odbornej starostlivosti a vykonávania odbornej činnosti v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v rámci rozvoja inkluzívnej kultúry

Dátum: 4. november (štvrtok) 2021 o 17:00 hodine

Lektor: PhDr.  Marek Havrila, PhD., OÚ Prešov – odbor školstva, oddelenie odborných a metodických činnosti

Obsah webinára:

 • predstaviť základné legislatívne východiská inkluzívneho vzdelávania a výkonu pracovnej činnosti funkčného školského podporného tímu,
 • načrtnúť aktuálne schvaľovanú legislatívnu zmenu školského zákona a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorá sa vzťahuje na činnosť školských podporných tímov a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie,
 • predstaviť pracovnú činnosť jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a kariérových pozícií v rámci výkonu špecializovaných činností v nadväznosti na tvorbu procesných, výkonových a obsahových štandardov,
 • pozornosť je upriamená aj na problematiku požadovanej dokumentácie a profesijného rozvoja členov školského podporného tímu, ktorí tvoria jednotlivé zložky systému poradenstva a prevencie, ich pracovné podmienky a predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú,
 • poukázať na možnosti financovania vzniku pracovných miest členov školského podporného tímu a úpravy ich pracovného času,
 • webinár tematizuje hlavné úlohy, kompetencie a zásady práce i vzájomnej spolupráce jednotlivých členov školského podporného tímu v prostredí škôl a školských poradenských zariadení,
 • súčasťou webinára sú aj viaceré odporúčania a príklady dobrej praxe...

Pre koho webinár odporúčame: Pre školských špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, školských logopédov, liečebných pedagógov, kariérových poradcov, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


ROZVÍJAJTE KRITICKÉ MYSLENIE ŽIAKOV!

Tipy ako vytvárať pre žiakov v základných školách aktivity trénujúce kritické myslenie

Dátum: 8. november (pondelok) 2021 o 17.00 hodine

Lektor: Jakub Kobela, lektor Akadémie kritického myslenia

Obsah webinára:

Kritické myslenie je predovšetkým nutné chápať ako zručnosť. Nejde o vedomosť, ktorú si treba pamätať, alebo o vlastnosť, ktorú ľudia jednoducho majú. Rovnako ako varenie, jazda na bicykli alebo kreslenie, kritické myslenie je niečo, čo konkrétnymi cvikmi môžeme trénovať. V čase, kedy nás obliehajú milióny informácií a dezinformácií, je zručné prehodnocovanie, skúmanie a rozlišovanie obsahu nevyhnutnou súčasťou balíčka zručností ľudí.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov a riaditeľov základných škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


PREDŠKOLÁK V POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 

Rozvíjajúce aktivity v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Viete, ako na to?

Dátum: 9. november (utorok) 2021 o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Mária Hušlová Orságová, učiteľka predprimárneho vzdelávania ZŠ s MŠ Kalinčiakova, Bratislava

Obsah webinára:

 • Povinné predprimárne vzdelávanie - prínosy, prekážky
 • Školská pripravenosť – rovnaký cieľ pre všetky deti
 • Publikácia Predškolák ako pomôcka pre vzdelávanie

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl -učiteľky a učiteľov, pedagogických asistentov, odborných zamestnancov materských škôl, rodičov detí predškolského veku

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Postavenie a prínos pedagogickej asistencie do praxe základných škôl

Dátum: 10. november (streda) 2021 o 17.00 hodine

Lektorka: PaedDr. Zuzana Révészová, supervízorka v organizácii Cesta von v programe Omama

Obsah webinára:

 • Predstavíme historický kontext, ako relatívne nová profesia pedagogických asistentov v školstve vznikla
 • Objasníme postavenie a význam pedagogických asistentov v edukačnom procese
 • Inšpirujeme príkladmi z existujúcej pedagogickej praxe
 • Odporúčame tipy na vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických asistentov.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov i odborných zamestnancov pôsobiacich v ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PRAXI

Jak směřovat žáka k tomu, aby se uměl rozhodnout sám

Dátum: 15. november (pondelok) 2021 o 17.00 hodine

Lektor: Mgr. Miroslav Vosmik, 25 let praxe v základním i středním školství, v současné době Gymnázium U Libeňského zámku 1, Praha 8

Obsah webináře:

Jste učitelé a zařazujete do své výuky témata profesní orientace pro své žáky? Jsem kariérním nebo výchovným poradcem na své škole? Víte, co je základem úspěšné volby budoucího povolání? Hledáte inspiraci a tipy, jak své žáky připravit na proměnlivost trhu práce a kariérních cest? Chcete vědět, jak dobře připravit své žáky na změnu a nutnost celoživotního učení? Zajímají Vás tyto otázky? Hledáte odpověď aspoň na jednu z těchto otázek? Pokud ano, tak pro Vás je určen tento bezplatný webinář, ve kterém na ně budeme hledat odpovědi tak, aby reflektovaly potřeby Vaší práce.

Webinářem vás provede zkušený autor Mgr. Miroslav Vosmik. Webinář si klade za cíl předat potřebné inspirace a pomůcku pro všechny pedagogy, kteří se tématům profesní orientace ve své praxi věnují.

Webinář Vás provede důležitými oblastmi spjatými s problematikou kariérového poradenství a vzdělávání. Představí kurz skupinového kariérového poradenství, který vychází z mezinárodně ověřených metod profesní orientace a je upraven pro školní prostředí. Nepomine ani doplnění o aktivity a příklady z reálné praxe.

Více na toto téma naleznete v publikaci Kurz skupinového karierového poradenství.

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především kariérním a výchovným poradcům na ZŠ a SŠ, třídním pedagogům žáků 2. stupně ZŠ a SŠ, školním psychologům, všem pedagogům, kteří se věnují profesní dráze svých žáků a zařazují do výuky témata profesní orientace, školním poradenským zařízením a také je vhodný pro ředitele/lky ZŠ a SŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


DÍTĚ CIZINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Tipy pro začlenění dítěte-cizince do kolektivu

Datum: 18. november (štvrtok) 2021 o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Jana Rohová, pracuje již 27 let jako učitelka 1. stupně ZŠ a učí na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích

Obsah webináře:

Máte ve své školce dítě-cizince, který neumí česky? Chcete poznat možnosti, jak můžete pracovat s dítětem-cizincem? Hledáte tipy a rady, jak snadněji začlenit dítě-cizince do kolektivu třídy? Rádi byste uvítali radu, kam se obrátit na odbornou pomoc? Máte zájem o ukázky praktických pracovních listů a pomůcek pro práci s dítětem-cizincem?

 1. seznámení s pojmem dítě-cizinec s odlišným mateřským jazykem
 2. seznámení s platnou legislativou
 3. nabídka pomoci Národního pedagogického institute a další organizace (META, Prevent…)
 4. pedagogicko-psychologická poradna – spolupráce
 5. pomůcky a metody práce
 6. práce s kolektivem třídy – začlenění dítěte-cizince.
 7. učebnice nakladatelství RAABE -novinka pro MŠ
 8. praktické ukázky pracovních listů z učebnic

Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, tak pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, který se zaměřuje na dítě-cizince ve Vaší mateřské škole. Webinářem Vám provede zkušená lektorka Mgr. Jana Rohová, která Vám představí možnosti práce s dítětem-cizincem, poradí, jak zpracovat plán podpory a provede zákonnou úpravou vzdělávání dětí-cizinců. Poukáže na pomůcky a publikace, které se věnují práci s dítětem-cizincem. Více na toto téma naleznete i v nové publikaci Dítě-cizinec v mateřské škole.

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen pedagogům mateřských škol a pedagogům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga MŠ a ZŠ, vychovatelkám ve školní družině a také rodičům dětí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info