Hodiny Etickej výchovy ponovom

Pridané: 30.3.2020 10:32:17 Počet zobrazení: 892

30 Marec 2020

Hľadáte nové inšpirácie ako podať učebné látky etickej výchovy pútavým spôsobom malým i starším žiakom základnej školy? Vydavateľstvo Expol Pedagogika vydáva nové pracovné zošity a metodické poznámky k predmetu Etická výchova.

Hodiny Etickej výchovy ponovom


Postupne vám predstavíme nové diela, ktoré budú dobre slúžiť na hodinách etiky.


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ


Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre prvý ročník ZŠ ako zaujímavý a účelný doplnok pre každého prváka na hodiny Etickej výchovy. Zameriava sa na rôzne vzdelávacie oblasti: medziľudské vzťahy, prvky prosociálnosti, ľudská dôstojnosť, pozitívne hodnotenie a naša rodina a žiaci sa v ňom oboznamujú s vybranými oblasťami prostredníctvom atraktívnych aktivít ako práca s príbehom, pohybové aktivity, kreslenie, dopĺňanie, vyfarbovanie, strihanie či lepenie.

Etická výchova pre 1.ročník

EXPEDUJEME OD 15.APRÍLA 2020
PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 1.ROČNÍK ZŠ*
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ je určený pre žiakov a učiteľov prvého ročníka ZŠ ako doplnok na hodiny etickej výchovy. Námety môžu využiť aj rodičia či vychovávatelia ŠKK. Všetky aktivity v pracovnom zošite sú koncipované tak, aby viedli k dosahovaniu výkonových a obsahových štandardov iŠVP z etickej výchovy pre 1. ročník ZŠ.

PhDr. Eva Farkašová, CSc, je vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je práca s deťmi predškolského a školského veku. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.

VÝHODY

Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými metodikmi a pedagógmi. Je to prvý zošit zo série pre 1. – 4. ročník ZŠ. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.
Autor: PhDr. Eva Farkašová, CSc.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY predstavujú prehľadnú pomôcku nielen k pracovnému zošitu Etická výchova pre 1. ročník, ale aj na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy. Takýto materiál pre učiteľov v súčasnosti na trhu absentuje.


EXPEDUJEME OD 1.APRÍLA 2020
PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY *
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY predstavuje prehľadne a prakticky spracované. Obsahujú námety na organizáciu vyučovacej hodiny, odporúčania a pokyny, ako začleniť pracovné listy a aktivity do hodín a ako s nimi pracovať, zaradenie k výkonovým a obsahovým štandardom, výchovno-vzdelávacie ciele, motivácie k daným aktivitám, otázky, hry, doplnkové aktivity, hodnotovú reflexiu, domáce úlohy, rôzne odporúčania a zaradenie jednotlivých tém do TVVP.

O AUTORKE

PhDr. Eva Farkašová je vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. 


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 1.ročníka: Etická výchova pre 1. ročník.

VÝHODY


Metodické poznámky spolu s pracovným zošitom - Etická výchova pre 1.ročník - sú premyslený, atraktívny a komplexný podporný materiál na hodinách etickej výchovy. Metodické poznámky poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu Etická výchova pre 1. ročník.
Metodické poznámky s pracovným zošitom vznikli ako kvalitne spracovaný doplnkový učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k rastlinám a živočíchom, k ochrane prírody a láske k nej.
Metodické poznámky k pracovnému zošitu Etická výchova pre 1. ročník ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými metodikmi a pedagógmi. Je to prvý výchovno-vzdelávací materiál zo série pre 1. – 4. ročník ZŠ. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.
Obsah Metodických poznámok spolu s pracovným zošitom sú koncipované tak, aby v nich učiteľ našiel všetky potrebné informácie a pomôcky k výučbe etickej výchovy. Vyučovacia hodina sa tak stane pre žiakov atraktívna a budú sa na ňu tešiť. 


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK základných škôl je netradične spracovaný pracovný zošit, ktorý obsahuje systematicky usporiadané aktivity na hodiny etickej výchovy podľa ročníkov. V každom ročníku sa riešia v súlade so ŠVP tematické celky: čestnosť, priateľstvo, sebaovládanie a zodpovednosť.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ


EXPEDUJEME OD MÁJA 2020
PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY*
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Žiaci sa prostredníctvom aktivít učia, ako sa správať, ako komunikovať s rovesníkmi a dospelými, vyjadriť názor, postoje, zaujať stanovisko či argumentovať. Riešia situácie na vyjadrenie emócií v rôznych podmienkach, na zachovanie sebaúcty, prejavy empatie, zostavujú si vlastné hodnotové rebríčky atď. Každá téma je rozpracovaná do niekoľkých úloh, v ktorých žiaci pracujú s aktuálnymi príbehmi z reálneho života a školského prostredia, hrajú role, dramatizujú rôzne situácie, vyrábajú postery, schémy, diskutujú. V pracovnom zošite je priestor aj na vyjadrenie vlastných názorov, myšlienok, vytvorenie vlastných poznámok.

O AUTORKÁCH

Autorky sú renomované odborníčky v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky, ktoré sa dlhodobo zaoberajú témou morálneho usudzovania mladých ľudí. Svoje poznatky a skúsenosti prepracovali do podoby aktivít, ktoré sú koncipované podľa požiadaviek ŠVP a usporiadané do ročníkov. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne spracovania do podoby učebnej pomôcky pre žiakov druhého stupňa ZŠ.

VÝHODY

• Reflektuje aktuálne školské a celospoločenské etické problémy,
• Nadväznosť na problémy v ostatných vyučovacích predmetoch,
• Možnosť používať pracovný zošit počas niekoľkých ročníkov,
• Nadväznosť a gradácia tém, ktoré podporujú rozvoj etickej roviny osobnosti.


Pracovný zošit s metodickými poznámkami vznikol ako kvalitne spracovaný doplnkový učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k hodnotám, k ochrane prírody a láske k nej.

Pracovný zošit Etická výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými autori, metodikmi a pedagógmi. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.
Autorky: Doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.
               Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY predstavuje prehľadnú pomôcku pre učiteľa etickej výchovy na druhom stupni základných škôl základnou metodickou pomôckou pri rozvrhnutí hodín etickej výchovy na celom druhom stupni ZŠ. Učiteľ v nich nájde tematické celky a témy rozvrhnuté podľa ŠVP (čestnosť, priateľstvo, sebaovládanie a zodpovednosť) pre všetky ročníky 5 - 9, ale aj metodické návody a odporúčania podľa ročníkov, ako a ktoré systematicky usporiadané aktivity realizovať, ako organizovať žiakov na hodinách, aké motivácie a ďalšie činnosti použiť.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY
EXPEDUJEME OD MÁJA 2020
PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY*
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Autorky sú renomované odborníčky v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky, ktoré sa dlhodobo zaoberajú témou morálneho usudzovania mladých ľudí. Metodické poznámky sú spracované tak, aby pomohli naplniť ISCED 2 – exaktne sledujú, napĺňajú a definujú ciele pri každej aktivite.

Metodické poznámky vznikli ako didaktická pomôcka pre učiteľa k pracovnému zošitu na vysvetlenie zámerov autoriek, postupov a metód pri realizácii aktivít z pracovného zošita. Sú rozšírené o informácie, tabuľky a prehľady celkového učiva etickej výchovy na druhom stupni a námety, ako implementovať aktivity do vzdelávacieho obsahu predmetu v zmysle obsahových a výkonových štandardov v jednotlivých ročníkoch. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Premyslená metodická podpora pomáha rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k hodnotám, k životnému prostrediu atď.

VÝHODY

• metodické pokyny k aktivitám na aktuálne školské a celospoločenské etické problémy,
• nadväznosť na témy a problémy v ostatných vyučovacích predmetoch,
• možnosť komplexne riešiť témy z EV pre niekoľko ročníkov.


Metodické poznámky ako príručka k pracovnému zošitu Etická výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ vznikli v spolupráci s kvalitnými autori, metodikmi a pedagógmi. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie