Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru MALIAR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru maliar.

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru MALIAR
TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru MALIAR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru maliar.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-242-2

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19831:4-A2201

Učebnica Technológia je určená pre žiakov 3. ročníka trojročného stavebného učebného odboru maliar, ktorí v prvom ročníku štúdia získali základné informácie z oblasti stavebných prác, v druhom ročníku sa špecializovali na maliarske práce. V prvom ročníku sa oboznámili s prácou s drevom, kovmi, plastmi, sadrokartónom, so základmi murárskych, betonárskych, omietačských a maliarskych prác. V druhom ročníku získali informácie o komplexných technologických postupoch zhotovenia vnútorných malieb a fasádových náterov tradičnými aj priemyselne vyrábanými náterovými látkami, ako aj informácie o farebných riešeniach interiéru a exteriéru.

Svojím obsahom a formou nadväzuje táto učebnica na učebnicu Technológia pre 2. ročník učebného odboru maliar. Učebnica Technológia pre 3. ročník učebného odboru maliar je zameraná na komplexné technologické postupy zhotovenia náterov, rieši aj problematiku tapetovania a  štukatérskych prác, čím podáva obraz o širokom uplatnení remeselníkov – maliarov. Obsah učebnice je rozdelený do deviatich kapitol. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici.

Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je navrhnutá tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom.

Ďalšie informácie
Počet strán 160
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorka:  Ing. Zuzana Šišáková

Recenzenti:

Dana Goncíková

Janka Kohútová


Predhovor  

1 Úvod

1.1 Základné pojmy

1.2 Náterové látky

1.3 Nátery

1.4 Hygiena práce

2 Pracovné pomôcky, náradie a zariadenia na zhotovenie náterov

2.1 Náradie a pomôcky na prípravu podkladu

2.2 Náradie a pomôcky na nanášanie náterových látok

2.3 Ďalšie pracovné pomôcky a zariadenia na realizáciu náterov

2.4 Starostlivosť o pracovné pomôcky, náradie a zariadenia

3 Farebné riešenie náterov

3.1 Voľba farebného riešenia

3.2 Tónovanie

3.3 Ozdobovanie plôch

3.4 Bezpečnostné farby

TEST č. 1

4 Príprava podkladov pre nátery

4.1 Všeobecné informácie

4.2 Druhy podkladov

4.3 Spôsoby prípravy podkladov

4.4 Odstraňovanie starých náterov

4.5 Chyby pri príprave podkladov

4.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri príprave podkladov pre nátery

TEST č. 2

5 Technologické postupy zhotovenia náterov

5.1 Všeobecné informácie

5.2 Skladba náterového systému

5.3 Základné techniky nanášania náterových látok

5.4 Technológie zhotovenia náterov

5.5 Vonkajšie nátery

5.6 Chyby náterov a ich opravy

5.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zhotovení náterov

TEST č. 3

6 Špeciálne nátery

6.1 Všeobecné informácie

6.2 Druhy a použitie špeciálnych náterov

6.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zhotovení špeciálnych náterov

7 Zložitejšie maliarske techniky

7.1 Napodobňovanie dreva

7.2 Plastické modelácie

7.3 Bronzové nátery

7.4 Patinovanie

7.5 Pozlacovanie

TEST č. 4

8 Tapetovanie

8.1 Všeobecné informácie

8.2 Príprava podkladu

8.3 Príprava tapiet a lepidla

8.4 Technologické postupy tapetovania

8.5 Chyby pri tapetovaní

9 Štukatérske práce

9.1 Všeobecné informácie

9.2 Výroba štukatérskych prvkov

9.3 Osadzovanie štukatérskych prvkov

9.4 Dekoračné úpravy omietok

9.5 Dekoračné prvky

TEST č. 5

10 Kľúč správnych odpovedí

11 Zoznam použitej literatúry

12 Slovník odborných výrazov