Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru MALIAR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru maliar.

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru MALIAR
TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru MALIAR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru maliar.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-967-2

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19827:4-A2201

Učebnica Technológia je určená pre žiakov 2. ročníka trojročného stavebného učebného odboru maliar, ktorí v prvom ročníku štúdia získali základné informácie z oblasti stavebných prác. Oboznámili sa s prácou s drevom, kovmi, plastmi, sadrokatónom, so základmi murárskych, betonárskych, omietačských a maliarskych prác. 

Svojím obsahom nadväzuje táto učebnica na učebnicu Technológia pre 1. ročník stavebných učebných odborov, rieši však špecifickú problematiku učebného odboru maliar. Učebnica je zameraná na komplexné technologické postupy zhotovenia vnútorných malieb a fasádových náterov tradičnými aj priemyselne vyrábanými náterovými látkami. Poskytuje tiež informácie o farebných riešeniach interiéru a exteriéru. 

Obsah učebnice je rozdelený do siedmych kapitol. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici. 

Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je navrhnutá tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom. 

Záver učebnice tvorí dôležitý slovník odborných výrazov, ktorý pomáha žiakom zapamätať si nové odborné výrazy. 

Ďalšie informácie
Počet strán 160
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autorka:  Ing. Zuzana Šišáková

Recenzenti:

Dana Goncíková

Janka Kohútová


Predhovor

1 Úvod

1.1 Vznik a vývoj odboru maliar

1.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1.3 Hygiena práce

1.4 Vznik chorôb z povolania

2 Pracovné pomôcky, náradie a zariadenia

2.1 Pomôcky na oblepenie, prikrytie a ochranu prostredia

2.2 Náradie a pomôcky na prípravu podkladu

2.3 Náradie a pomôcky na nanášanie náterových látok

2.4 Zariadenie na realizáciu malieb a náterov

2.5 Starostlivosť o pracovné pomôcky, náradie a zaradenia

TEST č. 1

3 Príprava podkladov pre maľby

3.1 Všeobecné informácie

3.2 Druhy podkladov

3.3 Spôsoby prípravy jednotlivých druhov podkladov

3.4 Chyby pri prípravných prácach

3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prípravných prácach

TEST č. 2

4 Technologické postupy zhotovenia malieb

4.1 Všeobecné informácie

4.2 Technológia maliarskych prác

4.3 Miešanie a tónovanie maliarskych náterových látok

4.4 Základné techniky nanášania náterových látok

4.5 Dekoratívne maliarske techniky

4.6 Chyby malieb a ich opravy

4.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

TEST č. 3

5 Linkovanie

5.1 Druhy liniek

5.2 Technologický postup pri linkovaní

5.3 Ďalšie linkovacie techniky

5.4 Dekoratívne využitie liniek

6 Farebné riešenie vnútorných malieb

6.1 Voľba farebného riešenia

6.2 Tónovanie

6.3 Chyby pri farebnom riešení vnútorných malieb

TEST č. 4

7 Nátery fasád

7.1 Všeobecné informácie

7.2 Technologický postup zhotovenia fasádových náterov

7.3 Vápenné nátery

7.4 Silikátové nátery

7.5 Latexové nátery

7.6 Akrylátové nátery

7.7 Silikónové nátery

7.8 Farebné riešenie fasády

7.9 Chyby pri náteroch fasád

7.10 Antigrafity

7.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výškach

TEST č. 5

8 Zoznam použitej literatúry

9 Kľúč správnych odpovedí

10 Slovník odborných výrazov