Fyzika

EXPOLEDU

FYZIKAdoc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

EXPOLEDU

 

Lektorka pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, na katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky. Špecializuje sa na vyučovanie fyziky na základných školách, tvorí základné pedagogické dokumenty pre základné školy, je autorkou učebníc fyziky pre 6. až 9. ročník ZŠ.

V poslednom období v rámci grantov KEGA a VEGA rieši výskumné témy - Klasifikácia a hodnotenie výkonov žiakov v prírodovedných predmetoch na ZŠ, Rozvoj spôsobilosti vedeckej práce vo vyučovaní fyziky a ich hodnotenie.

 

 

SEMINÁRE:

1. seminár: Osvojenie stratégií a postupov objavovania fyzikálnych poznatkov je dôležitejšie ako dril premeny jednotiek

Analýza vzdelávacích systémov a príčin úspešnosti krajín Východnej Ázie (Hongkong, Južná Kórea, Šanghaj, Singapur, Japonsko) v testovaní PISA.

Koncepcia obsahu vyučovania fyziky na ZŠ; model osobnosti v procese vyučovania fyziky; elementárna báza v 6. ročníku vyučovania fyziky; rozvoj spôsobilostí žiaka.

Koncepcia sprístupňovania fyzikálnych pojmov v učebniciach fyziky je založená na nasledovnej stratégii  – skúmanie záhadných javov; získavanie a analyzovanie skúseností; vyhodnotenie situácií; využitie poznatkov v nových situáciách.

Príklad uplatnenia uvedenej stratégie na pojme hustota - motivácia k poznávaniu, zisťovanie skúsenostnej predstavy; skúmanie vzťahov - hmotnosť a hĺbka ponoru, objem a hĺbka ponoru škatúľ; meranie hmotnosti a objemu plávajúcich a potápajúcich sa telies vo vode; zostrojenie grafu; skúmanie správania sa potápača; zisťovanie hustôt rôznych teliesok; zisťovanie hustôt kvapalín; projekt ponorky.

V praktickej časti seminára sa bude modelovať vyučovacia hodina – Hustota a teplota.

  • Košice: 5. marec 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica: 16. apríl 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava: 14. máj 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené

 

2. seminár: Skúmame elektrické a magnetické javy, modelujeme prácu vedca

Stratégie a postupy uplatnené pri zavádzaní kľúčových pojmov z elektriny a magnetizmu.

Kľúčové pojmy, kľúčové experimenty. Časticová stavba látok a jej uplatnenie pri vedení elektrického prúdu v kovoch.

V praktickej časti seminára sa bude modelovať vyučovacia hodina - Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča.

  • Košice: 26. september 2018 o 09:00 hod. - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica: 24. október 2018 o 09:00 hod. - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava: 22. november 2018 o 09:00 hod. - Prihlásiť sa môžete tu!

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.