Chémia

Chémia

CHÉMIAMgr. Jana Galková, RNDr. Helena Vicenová

Jana Galkova

 

Mgr. Jana Galková

Lektorka pracujúca ako pedagóg v základnej škole v Dubnici nad Váhom. Do edukačného procesu v rámci svojich aprobačných predmetov chémia a fyzika zavádza inovatívne metódy a formy práce.

Je členkou realizačného tímu v projektoch školy zaoberajúcich sa inováciou metód a foriem práce, úpravou ŠkVP, spolupracovala na viacerých projektoch NÚCEM a ŠIOV.

 

 

EXPOLEDU

 

RNDr. Helena Vicenová

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka predmetov chémia a fyzika na gymnáziu a základnej škole v Bratislave i v národných projektoch ŠIOV-u a NÚCEM-u. V súčasnosti vyučuje chémiu a fyziku v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Je autorkou a spoluautorkou učebníc chémie pre ZŠ a zodpovedajúce ročníky gymnázií s osemročným štúdiom, pôsobí v Slovenskej komisii chemickej olympiády, tvorí úlohy CHO v kategórii D, je členkou Predmetovej komisie pre chémiu na Štátnom pedagogickom ústave. Ako predsedníčka správnej rady Združenia učiteľov chémie (ZUCH) a šéfredaktorka časopisu Dnešná škola – človek a príroda sprostredkúva učiteľom chémie odborné informácie a metodickú pomoc v súlade s cieľmi združenia. V rámci spolupráce ZUCH a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava realizovala projekt pre predškolákov Malí výskumníci, v rámci ktorého bol vydaný aj metodický materiál pre materské školy.

SEMINÁRE:

1. seminár: Bádateľsky orientované vyučovanie s dôrazom na chémiu bežného života (Mgr. Jana Galková)

Seminár je venovaný teoretickému oboznámeniu účastníkov s bádateľskými aktivitami. Na ukážkach konkrétnych pracovných listov a  konkrétnych aktivít lektorka uvedie učiteľov do procesu vyučovania bádateľskou metódou.

Seminár je zameraný na témy: Voda (7. ročník), Kovy (8. ročník), Mlieko, Sacharidy, Zdravá strava (9. ročník)

  • Košice: 7. marec 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica: 17. apríl 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava: 16. máj 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené

 

2. seminár: Vyučovanie chémie s použitím inovatívnych materiálov (RNDr. Helena Vicenová)

V školskom roku 2018/19 majú vyučujúci chémie už druhý rok k dispozícii inovovanú učebnicu chémie pre 7. ročník a cvičebnicu k učebnici. Začínajú pracovať s inovovanou učebnicou chémie pre 8. ročník, spracovanou podľa iŠVP, ku ktorej môžu používať aj novú cvičebnicu. Uvedieme modely vyučovacích hodín a predstavíme nové doplňujúce materiály, pomocou ktorých si učiteľ môže uľahčiť a skvalitniť prácu, aby jeho hodiny chémie boli pre žiakov atraktívne.

  • Košice: 24. september 2018 o 09:00 hod.- prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica: 22. október 2018 o 09:00 hod. - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava: 19. november 2018 o 09:00 hod. - Prihlásiť sa môžete tu!

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.